IntraMed-C2C

in

InTraMed-C2CA gyógyító munkahelyeken (kórházakban, kli­nikákon) komoly szellemi kapacitás áll rendelkezésre az alkalmazott készülékek, a folya­matok és a szolgáltatások tökéletesítéséhez. Bizonyos okok miatt azonban ez az innovációs poten­ciál mégsem eredményez az egészségiparban termék­fejlesztést, a folyamatokban és az eljárásokban újításokat. Akadályt jelenthet az ellenérdekeltség mind az egészségügyi intézmény (a klinikai menedzsment, a betegellátás rutinja stb.), mind az ipari partnerek (gazdasági érdek, szállítói dominancia stb.) oldalán. Az egészségügyi szakemberek ötleteinek, illetve a kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlesztéseinek megvalósításához nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ráadásul a támogató környezet is hiányzik.

A projekt alapgondolata

Az InTraMed-C2C olyan környezet kialakulását szeretné elősegíteni, amelyben a KKV-k Európa-szerte hozzáférhetnek a klinikai innovációkhoz, és ezzel termékeik új piaci lehetőségekhez jut­hatnak. A KKV-k nagymértékben érdekeltek abban, hogy részt vegyenek az innovációs folyamatban; ez hozzájárulhat sikeres üzleti előmenetelükhöz. A végeredmény szempontjából kifejezetten előnyös, hogy a KKV-k kellően rugal­masak ahhoz, hogy „alulról fölfelé haladó” megközelítéssel fejlesszenek ki prototípusokat vagy megoldásokat, a napi klinikai munka szük­ségletei szerint. A jelen projektben az érintettek kapcsolatfelvételének egyik eszkö­ze az innovációs értekezlet (workshop): ilyen találkozókat – az adott régió sajátosságainak figyelembe vételével – rendszeresen szerveznek.

Az InTraMed-C2C projekt első szakaszában áttekintik, elemzik, majd összevetik a partnerországokat és a projektpartnereket az innovációtranszfer szempontjából. A vizsgálat nemcsak a klinikák és a KKV-k kétoldalú viszonyára terjed ki, hanem olyan általános környe­zeti elemekre is, mint az egészségügyi szektort érintő esetleges politikai megszorítások, az innovációátadás finanszíro­zásának költségtérítési rendszere, az orvosi szolgáltatás finanszírozása vagy az ipari termé­kek értékesítése az egészségügyi szolgáltatók körében.

A projekt következő szakaszában kialakítják azt a módszert, amellyel az innová­ciótranszfer nemzeti keretek között, továbbá országok és régiók között is megvalósítható.

Célcsoportok

  1. Klinikák/kórházak: klinikák és kórházak minden ellátási szinten, köztulajdonban (állami, önkormányzati, egyetemi), valamint magántulajdonban (non-profit vagy for-profit). Ezen intézményekben elsősorban az orvosok, a kutató-fejlesztő szakemberek, a technikusok, az ápolószemélyzet. A projektpartnerek feladata, hogy ezen csoportokon belül az innovációra alkalmas személyeket megtalálják. A kiválasztás szempontjai lehetnek a publikációk, a kutatási projektekben való érdekeltség, a meglévő szellemi termékek vagy egyebek.

  2. KKV-k: döntéshozók, menedzserek, termékfejlesztők és marketing szakemberek. A KKV-k közül azok a vállalkozások jönnek szóba, amelyek saját forrásokkal rendelkeznek, illetve együttműködnek másokkal a technológiatranszfer terén.

  3. Kutatás-fejlesztési intézmények: menedzs­ment, kutatás-fejlesztési szakemberek, mérnökök, technológusok.

  4. Egyéb szóba jöhető csoportok: egészségügyi biztosító társaságok, egészségügyi döntéshozó csoportok, szakpolitikai csoportok.

Elvárt eredmények

  • A klinikák és a KKV-k helyzetének összehasonlítása, figyelembe véve a projektben részt vevő országok speciális egészségügyi környezetét és finanszírozási rendszerét;

  • A KKV-k számára olyan eszközrendszer kifejlesztése, amellyel a klinikák és kórházak innovációs potenciálját elérhetik;

  • Az eszközrendszer megvalósítása;

  • Az eszközrendszer adaptálása régiók és országok közötti felhasználásra;

  • Pilotprojektek új eszközök, eljárások és szolgáltatások előállítására;

  • Európai szinten alkalmazható eszköz meg­valósítása a klinikák és vállalkozások közötti innovációtranszfer elősegítésére.